Thai Basic Conversations

สวัสดี
sà-wàt-dii

สบายดีไหม
sà-baai-dii-mǎi

สบายดี
sà-baai-dii

Female: ฉัน เสียใจ
chǎn sǐia-jai

Male: ผม เสียใจ
pǒm sǐia-jai

ไม่เป็นไร
mâi-bpen-rai

คุณ พูด ภาษา อังกฤษ ได้ไหม
kun pûut paa-sǎa ang-grìt dâi-mǎi

ไม่ เข้าใจ
mâi kâo-jai

พูด ช้าๆ หน่อย ได้ไหม
pûut chá-chá nɔ̀ɔi dâi-mǎi

ยินดี
yin-dii

ขอโทษ
kɔ̌ɔ-tôot

ไม่ รู้
mâi rûu

ไม่ มี ปัญหา
mâi mii bpan-hǎa

ใช่
châi

ไม่ใช่
mâi-châi

โชคดี
chôok-dii

ดูแล ตัวเอง ด้วย
doo-lɛɛ dtuua-eng dûuai

ลาก่อน
laa-gɔ̀ɔn

Greeting

คุณ ชื่อ อะไร
kun chʉ̂ʉ à-rai

Female: ฉัน ชื่อ
chǎn chʉ̂ʉ

Male: ผม ชื่อ
pǒm chʉ̂ʉ

คุณ มา จาก ที่ไหน
kun maa jàak tîi-nǎi

Female: ฉัน มา จาก ประเทศ
chǎn maa jàak bprà-tét

Male: ผม มา จาก ประเทศ
pǒm maa jàak bprà-tét

คุณ อายุ เท่าไหร่
kun aa-yú tâao-rài

Female: ฉัน อายุ 25 ปี
chǎn aa-yú yîi-sìp-hâa bpii

Male: ผม อายุ 25 ปี
pǒm aa-yú yîi-sìp-hâa bpii

คุณ มี พี่น้อง กี่ คน
kun mii pîi-nɔ́ɔng gìi kon

Female: ฉัน มี น้องชาย 1 คน
chǎn mii nɔ́ɔng-chai nʉ̀ng kon

Male: ผม มี น้องชาย 1 คน
pǒm mii nɔ́ɔng-chai nʉ̀ng kon

Female: ฉัน มี พี่สาว 2 คน
chǎn mii pîi-sǎao sɔ̌ɔng kon

Male: ผม มี พี่สาว 2 คน
pǒm mii pîi-sǎao sɔ̌ɔng kon

คุณ ทำงาน ที่ไหน
kun tam-ngaan tîi-nǎi

Female: ฉัน ทำงาน ที่
chǎn tam-ngaan tîi

Male: ผม ทำงาน ที่
pǒm tam-ngaan tîi

คุณ เรียน อยู่ ที่ไหน
kun riian yùu tîi-nǎi

Female: ฉัน เรียน อยู่ที่
chǎn riian yùu-tîi

Male: ผม เรียน อยู่ที่
pǒm riian yùu-tîi

Female: ฉัน ขอ นามบัตร คุณ ได้ไหม
chǎn kɔ̌ɔ naam-bàt kun dâi-mǎi

Male:ผม ขอ นามบัตร คุณ ได้ไหม
pǒm kɔ̌ɔ naam-bàt kun dâi-mǎi

ยินดี ที่ ได้ รู้จัก
yin-dii tîi dâi rûu-jàk

Female: ฉัน เป็น นักศึกษา
chǎn bpen nák-sʉ̀k-sǎa

Male: ผม เป็น นักศึกษา
pǒm bpen nák-sʉ̀k-sǎa

ติดต่อกันอีกนะ
dtìt-dtɔ̀ɔ-gan-ìik-ná