Hokkien Basic Conversation

汝好。
Lí hó!

汝最近好無?
Li-tsuè-kīn-hó—bô?

眞好。
Chin hó.

失禮。
sit-lé.

再會。
Chài-hōe.

無要緊。
Bô iàu-kín.

汝咁會曉講英語?
Lí kám ē-hiáu kóng Eng-gí?

我聽無
guá-thiann-bô

麻煩你講卡慢咧。
Mâ-hoân lí kóng khah bān—le.

免客氣。
Bián kheh-khì!


不是
m̄ sī

歹勢
Pháiⁿ-sè.

我不知。
Góa m̄ chai.

無問題。
Bô būn-tê.

祝你好運。
Chiok lí hó-ūn!

Greetings

你叫啥乜名。
Lí kió siáⁿ-mí miâ?

我名叫⋯⋯。
Góa miâ kiò ...

汝是叨位人。
Lí sī tó-ūi lâng?

我是⋯⋯(國)人。
Góa sī ...(kok)-lâng.

汝幾歲。
Lí kúi hòe?

我二十五歲。
Góa jī-cha̍p-gō͘ hòe.

你有幾個兄弟姐妹。
Lí ū kúi ê hiaⁿ-tī-chí-mōe?

我有一個小弟。
Góa ū chi̍t ê sió-tī.

我有二個大姐。
Góa ū nn̄g ê tōa-chí.

汝帶叨塊食頭路。
Lí tòa toh teh chia̍h-thâu-lō͘?

我佇⋯⋯塊食頭路。
Góa tòa ... teh chia̍h-thâu-lō͘.

汝佇叨塊讀冊。
Lí tòa toh teh tha̍k-chheh?

我佇⋯⋯塊讀冊。
Góa tòa ... teh tha̍k-chheh.

你會使予我一張名片無?
Lí-ē-sái-hōo-guá-chi̍t tiuⁿ mè-sì-bô?

眞歡喜甲汝熟事。
Chin hoaⁿ-hí kah lí se̍k-sāi.

我是大學生。
Góa sī tāi-ha̍k-seng.